Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/605
Nhan đề: Các bước giải một bài toán
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Bài toán
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 009
Tóm tắt: Bài viết về các bước chuẩn bị khi giải một bài toán.
Mô tả: Thông tin khoa học số 009
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/605
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cac buoc giai mot bai toan.pdf83 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.