Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/607
Nhan đề: Kiến tập
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Kiến tập
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 009
Tóm tắt: Bài viết về những kỷ niệm trong đợt kiến tập sư phạm của sinh viên và giáo viên trường Đại học An Giang.
Mô tả: Thông tin khoa học 009
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/607
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kien tap.pdf96,36 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.