Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/609
Nhan đề: Đại học An Giang 9 tháng đầu năm 2002
Tác giả: Ban biên tập
Từ khoá: Đại học an giang
Giáo dục
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 010
Tóm tắt: Bài viết về những thành tựu đạt được của đại học An Giang vào 9 tháng đầu năm 2002.
Mô tả: Thông tin khoa học số 010
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/609
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DHAG 9 thang dau nam 2002.pdf106,94 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.