Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/610
Nhan đề: Về việc phân tích một tác phẩm thơ thời kỳ trung đại
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Thơ
Trung đại
Văn học
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 010
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số kỹ năng cần thiết đối với sinh viên khi nghiên cứu về văn học thời kỳ trung đại.
Mô tả: Thông tin khoa học số 010
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/610
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan tich mot tac pham tho thoi ky Trung dai.pdf147,48 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.