Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/619
Nhan đề: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn mục tiêu và dự báo
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Nông nghiệp
Nông thôn
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 010
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hiện trạng và mục tiêu phát triển của nông nghiệp nông thôn và dự báo những nguy cơ có thể xảy ra khi thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Mô tả: Thông tin khoa học số 010
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/619
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong nghiep hoa - Hien dai hoa NN.pdf137,3 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.