Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/620
Nhan đề: Tính khoa học trong nghiên cứu, phê bình, giảng dạy thơ trữ tình.
Tác giả: Ngọc, Phùng Hoài
Từ khoá: Thơ
Giảng dạy
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 010
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các quan niệm về thơ trữ tình trong các tác phẩm của Xuân Diệu, Đổ Phủ...
Mô tả: Thông tin khoa học số 010
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/620
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tinh khoa hoc trong nghien cuu phe binh giang day tho tru tinh.pdf108,87 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.