Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/626
Nhan đề: Bản chất của việc giảng dạy tốt trong giáo dục đại học và phát triển kỹ năng dạy đại học.
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Giảng dạy
Giáo dục
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 010
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu bản chất của việc giảng dạy tốt trong giáo dục đại học và các kỹ năng cần thiết.
Mô tả: Thông tin khoa học số 010
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/626
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ban chat cua viec giang day tot trong GD dai hoc.pdf107,77 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.