Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/634
Nhan đề: Vài suy nghĩ về đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học ở trường Đại học An Giang
Tác giả: Hồng, Phạm Thị Thu
Từ khoá: Phương pháp giảng dạy
Giáo dục
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 011
Tóm tắt: Bài viết cung cấp hiện trạng của việc giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học ở Đại học An Giang và đề xuất một số hướng đổi mới về phương pháp giảng dạy và nội dung.
Mô tả: Thông tin khoa học số 011
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/634
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giang day mon chu nghia xa hoi khoa hoc.pdf84,84 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.