Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/646
Nhan đề: Đại học An Giang trong công tác đào tạo phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Kinh tế
Giáo dục
An giang
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 011
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những hoạt động trong công tác đào tạo của Trường nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới. Những thành tựu và các mặt hạn chế cần khắc phục.
Mô tả: Thông tin khoa học số 011
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/646
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DHAG trong cong tac dao tao phuc vu yeu cau hoi nhap.pdf161,54 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.