Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/650
Nhan đề: Về công tác tuyển sinh Đại học - Cao đẳng
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Tuyển sinh
Đại học
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 011
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hiện trạng của công tác tuyển sinh ở trường đại học An Giang cùng một số ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác này.
Mô tả: Thông tin khoa học số 11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/650
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong tac tuyen sinh DH.pdf90,74 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.