Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/652
Nhan đề: Mác, Ănghen, Lênin, Hồ Chí Minh vấn đề mối quan hệ giữa văn học và đời sống
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Mac-lênin
Ănghen
Hồ chí minh
Văn học
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 011
Tóm tắt: Bài viết thể hiện mối liên hệ văn học và đời sống theo quan điểm triết học.
Mô tả: Thông tin khoa học số 011
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/652
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moi quan he giua van hoc va doi song.pdf82,17 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.