Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/656
Nhan đề: Đại học An Giang năm Nhâm Ngọ: Những sự kiện
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Đại học an giang
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Bài viết về những sự kiện ở đại học An Giang trong năm Nhâm Ngọ.
Mô tả: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/656
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DHAG nam Nham Ngo.pdf106,25 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.