Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/671
Nhan đề: Phát triển Đảng trong sinh viên trường Đại học An Giang năm 2002
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Kết nạp đảng
Sinh viên
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Bài viết về công tác phát triển Đảng cho sinh viên trường Đại học An Giang trong năm 2002 và một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao công tác này.
Mô tả: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/671
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phat trien Dang trong sinh vien.pdf45,4 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.