Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/677
Nhan đề: Đại học An Giang năm 2002
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Đại học an giang
Giáo dục
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Bài viết về những thành tựu mà đại học An Giang đạt được trong năm 2002.
Mô tả: Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/677
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DHAG nam 2002.pdf60,05 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.