Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/679
Nhan đề: Định hướng nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tiểu vùng An Giang - Đồng tháp - Kiên Giang của trường đại học An Giang.
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Công nghệ
Khoa học
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số định hướng nghiên cứu khoa học cho các cán bộ, giáo viên trường Đại học An Giang nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường...
Mô tả: Thông tin khoa học số 013
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/679
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh huong nghien cuu va ung dung KHCN.pdf132,03 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.