Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/683
Nhan đề: Hoạt động nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình/TLGD của trường đại học An Giang từ ngày thành lập đến nay.
Tác giả: Phòng QLKH&HTQT
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Biên soạn giáo trình
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 012
Tóm tắt: Bài viết về những thành tựu đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy của cán bộ, giáo viên Trường từ năm 2000 đến năm 2003.
Mô tả: Thông tin khoa học số 13
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/683
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoat dong NCKH va bien soan GT.pdf147,58 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.