Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/686
Nhan đề: Mưa trong ca dao
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Ca dao
Mưa
Văn học
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 013
Tóm tắt: Bài viết về hình tượng mưa trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 013
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/686
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - mua trong ca dao.pdf103,38 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.