Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/705
Nhan đề: Tinh thần phân tích của chủ nghĩa hiện thực
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Chủ nghĩa hiện thực
Văn học
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 014
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số đặc điểm của chủ nghĩa hiện thực trong văn học ở một số tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nam Cao, Tônxtôi...
Mô tả: Thông tin khoa học số 014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/705
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - Chu nghia Hien thuc.pdf89,72 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.