Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/716
Nhan đề: Nội dung và giải pháp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tập trung trên lĩnh vực nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2010
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 014
Tóm tắt: Đây là bài tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của Ths. Lê Minh Tùng về đề tài:"Nội dung và giải pháp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tập trung trên lĩnh vực nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2010". Đề tài đã được hội đồng đánh giá cao về tính thiết thực của đề tài đối với vấn đề phát triển kinh tế xã hội.
Mô tả: Thông tin khoa học số 014
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/716
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - Cong nghiep hoa.pdf140,34 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.