Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/730
Nhan đề: Tổng luận về lịch sử An Giang
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Lịch sử
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 015
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những nét chung nhất về lịch sử của vùng đất An Giang.
Mô tả: Thông tin khoa học số 015 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/730
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -Tong luan ve lich su AG.pdf175,52 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.