Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/748
Nhan đề: Tổng luận về lịch sử An Giang
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Lịch sử
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 016
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về lịch sử An Giang.
Mô tả: Thông tin khoa học số 016 - Chào mừng xuân Giáp Thân năm 2004
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/748
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - lich su AG.pdf159,89 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.