Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/764
Nhan đề: Những thay đổi ở bộ sách giáo khoa Ngữ Văn 10 thí điểm
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Sách giáo khoa
Ngữ văn
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 016
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những nét mới về nội dung, hình thức của bộ sách giáo khoa ngữ văn 10 thí điểm.
Mô tả: Thông tin khoa học số 016 - Chào mừng xuân Giáp Thân năm 2004
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/764
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - sach giao khoa thi diem.pdf155,64 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.