Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/766
Nhan đề: Xuân nhân ái
Tác giả: Diệu, Lê Huỳnh
Từ khoá: Mùa xuân
Xóa đói giảm nghèo
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 016
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 016 - Chào mừng xuân Giáp Thân năm 2004
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/766
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -xuan nhan ai.pdf108,42 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.