Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/768
Nhan đề: Các khả năng chung sinh viên tốt nghiệp cần có
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Sinh viên
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 016
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các khả năng sinh viên tốt nghiệp cần đạt để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Mô tả: Thông tin khoa học số 016 - Chào mừng xuân Giáp Thân năm 2004
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/768
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - kha nang SV tot nghiep.pdf129,38 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.