Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/775
Nhan đề: Triển vọng và điều kiện phát triển cho hàng Việt Nam ở đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Hàng việt
Kinh tế
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 017
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hiện trạng của một số mặt hàng Việt Nam ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trên thị trường nội địa và thế giới, nêu một số triển vọng phát triển và đề xuất một số giải pháp.
Mô tả: Thông tin khoa học số 017
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/775
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -Hang Viet Nam.pdf165,55 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.