Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/792
Nhan đề: Đi tìm một mô hình phát triển cho nông thôn Việt Nam
Tác giả: Xuân, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Mô hình phát triển kinh tế
Nông thôn
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 018
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số đặc điểm chung của vùng nông thôn Việt Nam, từ đó đề xuất vài mô hình phát triển phù hợp.
Mô tả: Thông tin khoa học số 018
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/792
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word mo hinh phat trien nong thon.pdf154,65 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.