Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/793
Nhan đề: Chìa khóa để học tập đại học.
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Phương pháp học
Giáo dục
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 018
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số phương pháp học hiệu quả cho sinh viên.
Mô tả: Thông tin khoa học số 018
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/793
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -chia khoa hoc dai hoc.pdf152,29 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.