Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/798
Nhan đề: Ma trận lũy linh
Tác giả: Sơn, Hoàng Huy
Từ khoá: Ma trận lũy linh
Toán học
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 018
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái niệm, tính chất của ma trận lũy linh và một số bài toán liên quan đến loại ma trận này.
Mô tả: Thông tin khoa học số 018
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/798
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word ma tran luy linh.pdf113,79 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.