Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/800
Nhan đề: Mấy nét về hội thảo khoa học "Những vấn đề triết học phương Tây đương đại"
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Triết học
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 018
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những nét cơ bản của hội thảo về "Những vấn đề triết học phương tây đương đại" được tổ chức tại Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, Hà Nội từ ngày 6/6/2004 đến ngày 11/6/2004.
Mô tả: Thông tin khoa học số 018
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/800
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word Triet hoc phuong tay.pdf117,61 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.