Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/801
Nhan đề: Hoài Thanh với quan niệm về phê bình văn chương
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Hoài thanh
Văn học
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 018
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu cuộc đời của nhà phê bình văn học Hoài Thanh cùng một số quan điểm của ông trong vấn đề phê bình văn chương.
Mô tả: Thông tin khoa học số 018
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/801
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word Hoai Thanh.pdf129,51 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.