Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/803
Nhan đề: Mấy vấn đề về hội nhập văn hóa Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay.
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Hội nhập văn hóa
Năm xuất bản: 25-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 018
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những tác động của xu thế toàn cầu hóa đến nền văn hóa Việt Nam, quan niệm của Đảng ta về vấn đề hội nhập văn hóa.
Mô tả: Thông tin khoa học số 018
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/803
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word hoi nhap van hoa.pdf139,12 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.