Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/805
Nhan đề: Cần có sự đồng thuận cao nhất về xã hội hóa giáo dục
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Giáo dục
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 019
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hiện trạng giáo dục ở An Giang và đề xuất các giải pháp chiến lược cho quá trình xã hội hóa giáo dục.
Mô tả: Thông tin khoa học số 019
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/805
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - xa hoi hoa GD.pdf114,97 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.