Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/825
Nhan đề: Chiều chiều trong ca dao dân ca trữ tình
Tác giả: Chinh, Trần Tùng
Từ khoá: Dân ca trữ tình
Văn học
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 019
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hình tượng buổi chiều trong các bài ca dao dân ca trữ tình của Việt Nam.
Mô tả: Thông tin khoa học số 019
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/825
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - ca dao dan ca tru tinh.pdf131,04 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.