Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/826
Nhan đề: Bàn thêm về vấn đề hội nhập - bản sắc dân tộc - phát triển
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Hội nhập văn hóa
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 019
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu quan điểm của Đảng về vấn đề văn hóa trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay.
Mô tả: Thông tin khoa học số 019
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/826
Appears in Collections:TTKH số 011 - 020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - hoi nhap - ban sac dan toc.pdf108,03 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.