Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/833
Nhan đề: Từng bước xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ở trường Đại học An Giang
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Giáo dục
Đại học an giang
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 021
Tóm tắt: Đại học An Giang trong những năm qua đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Vì thế để ngày càng củng cố và phát triển thương hiệu đại học An Giang, bài viết sẽ tập trung phân tích và đề xuất các điều kiện cần thiết hỗ trợ thiết thực cho hoạt động giảng dạy.
Mô tả: Thông tin khoa học số 021
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/833
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - 3-Chat luong giao duc AG.pdf105,23 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.