Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/839
Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng cây Mai Dương trong khẩu phần của dê thịt
Tác giả: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Cây mai dương
Chăn nuôi dê
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 023
Tóm tắt: Một thí nghiệm được tiến hành tại trường Đại học An Giang từ tháng tư đến tháng sáu năm 2004 để xác định ảnh hưởng của cây họ đậu thân bụi có tên Mai dương trên khả năng ăn vào và tiêu hoá của dê thịt. Thí nghiệm sử dụng 4 con dê có trọng lượng 11 (+0,6) kg, trong một bố trí hình vuông latin của bốn nghiệm thức với bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn 15 ngày. Trong mỗi giai đoạn, mỗi dê được bố trí một khẩu phần thí nghiệm khác nhau. Khẩu phần 1, khẩu phần đối chứng bao gồm toàn bộ là cỏ lông para. Trong khẩu phần 2, 15% vật chất khô của cỏ được thay thế bởi cây họ đậu; Khẩu phần 3,30% và khẩu phần 4, 45%. Chỉ có sự khác biệt có ý nghĩa (P<0,05) trong tổng số protein thô ăn vào. Khả năng tiêu hoá các dưỡng chất khá tốt, biến động từ 68% đến 73%. Mức ăn protein ăn vào cao hơn ở dê ăn Mai dương với mức ăn vào tương tự phản ánh một protein cao và ngon của cây họ đậu. Thí nghiệm thứ 2 là một bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, 3 lần lập lại và mỗi dê là một đơn vị thí nghiệm. Tăng trọng bình quân của các dê cho ăn Mai dương là 55,0 g đến 61,7 g/ngày. Mai dương là một thức liệu protein tốt cho dê tăng trưởng.
Mô tả: Thông tin khoa học số 023 - Chào mừng khai giảng năm học mới 2005 - 2006
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/839
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - nghien cuu cay Mai duong.pdf232,84 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.