Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/848
Nhan đề: Mô hình lãnh đạo và quản lý đại học của Singapore.
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Giáo dục singapore
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 023
Tóm tắt: Sau chuyến công tác tại một số trường đại học ở Singapore, Gs.Ts Võ Tòng Xuân đã có bài báo cáo Công tác nghiên cứu nước ngoài - Mô hình lãnh đạo và quản lý đại học của Singapore.
Mô tả: Thông tin khoa học số 023 - Chào mừng khai giảng năm học mới 2005 - 2006
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/848
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -mo hinh lanh dao va quan ly.pdf218,86 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.