Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/875
Nhan đề: Những đổi mới về chương trình và sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 thí điểm
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Sách giáo khoa
Ngữ văn
Giáo dục
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 024
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những điểm mới trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 chương trình thí điểm.
Mô tả: Thông tin khoa học số 024 - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/875
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word- Ngu van 12 thi diem.pdf161,61 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.