Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/888
Nhan đề: Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở An Giang theo mô hình viên kim cương của Michael Porter
Tác giả: Toàn, Cao Minh
Từ khoá: Mô hình
Hợp tác xã
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 025
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự ra đời của HTX NN ở An Giang đã mang lại những giá trị lợi ích kinh tế to lớn từ việc giải quyết nguồn lao động dư thừa của địa phương đến việc phát huy và ứng dụng công nghệ vào sản xuất góp phần tăng trưởng cho tỉnh An Giang và cả nước. Tuy nhiên khi đi sâu phân tích thực tế của các HTX NN thì thấy bộc lộ nhiều khó khăn vướng mắc trong sản xuất và tiêu thụ như giá cả còn thấp, chất lượng chưa cao, sức cạnh tranh kém… Đề tài đã áp dụng mô hình viên kim cương của Michael Porter trong việc phân tích hiện trạng các HTX NN ở An Giang. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn về nhân lực, công nghệ, maketing, quan hệ liên kết ,… và cuối cùng là nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các HTX NN ở An Giang.
Mô tả: Thông tin khoa học số 025 - Chào xuân Bính Tuất 2006
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/888
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - Giai phap phat trien HTX NN.pdf206,39 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.