Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/922
Nhan đề: Tiềm năng sản xuất và thị trường nấm rơm thủ công mỹ nghệ từ lục bình và chiếu U du ở An Giang.
Tác giả: Toàn, Cao Minh
Từ khoá: Thủ công mỹ nghệ
Kinh tế
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 026
Tóm tắt: Theo kết quả của nghiên cứu cơ hội công ăn việc làm cho dân nghèo vùng lũ (CARE 2005) đã xác định 3 sản phẩm có tiềm năng tạo ra những cơ hội việc làm với mức độ cao phù hợp với đặc điểm sản xuất của những hộ gia đình nghèo, nhất là trong mùa lũ, đó là sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ lục bình, trồng nấm rơm và dệt chiếu từ cây U Du. Để tìm hiểu tính khả thi và tiềm năng thị trường của các sản phẩm này, nhóm giáo viên của Khoa Kinh Tế - QTKH đã thực hiện một nghiên cứu thực địa và phân tích SWOT tại một số xã của huyện Phú tân, An phú và Châu phú. Bài viết nêu tóm tắt kết quả của nội dung phân tích và các khuyến nghị để phát triển sản xuất ba sản phẩm nhằm tăng giá trị việc làm nông thôn vùng lũ An Giang.
Mô tả: Thông tin khoa học số 026
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/922
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word -tiem nang san xuat thi truong nam rom.pdf152,47 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.