Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/935
Nhan đề: Đại học đẳng cấp quốc tế được xếp hạng ra sao?
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Giáo dục
Năm xuất bản: 26-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 027
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu việc xếp hạng các đại học đẳng cấp quốc tế trên thế giới.
Mô tả: Thông tin khoa học số 027
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/935
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dai hoc dang cap quoc te.pdf135,51 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.