Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/939
Nhan đề: Phương pháp đọc hoàn thiện S.Q.3R
Tác giả: Bình, Nguyễn Thanh
Hùng, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Đọc hiểu
Phương pháp giảng dạy
Giáo dục
Năm xuất bản: 27-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 027
Tóm tắt: Từ thực trạng không mấy lạc quan về kết quả và thành tích đọc còn thấp của học sinh cũng như tính chất thiếu tự giác và lơ là của bạn đọc học sinh hiện nay, có thể khẳng định lại rằng: Muốn đọc hiểu các văn bản, cần phải dựa vào việc giáo dục và đào tạo lại những đặc điểm cơ bản của người đọc – học sinh và họat động đọc của họ. Bài viết sau đây sẽ đề cập đến một số đề xuất ban đầu.
Mô tả: Thông tin khoa học số 027
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/939
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phuong phap doc hoan thien.pdf133,61 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.