Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/953
Nhan đề: Nhà Khoa học Kỹ thuật và Công cuộc xây dựng đất nước
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Cao thắng
Năm xuất bản: 8-Feb-2007
Tùng thư/Số báo cáo: 028
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của nhà giáo nhân dân - Anh hùng lao động GS.TS Võ Tòng Xuân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và sự nghiệp giáo dục
Mô tả: Thông tin khoa học số 028 - Kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Trường
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/953
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CD KT CaoThang 100 nam-Vo Tong Xuan.pdf126,15 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.