Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/965
Nhan đề: Tình hình dịch cúm gia cầm và các giải pháp an toàn sinh học cho ngành chăn nuôi thuỷ cầm
Tác giả: Tiên, Đào Thị Mỹ
Từ khoá: Dịch cúm gia cầm
Năm xuất bản: 19-Sep-2007
Tùng thư/Số báo cáo: An toàn sinh học
Mô tả: Thông tin khoa học số 28
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/965
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dich cum gia cam-Dao Thi My Tien.pdf180 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.