Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/990
Nhan đề: Tái chế dầu thực vật đã qua sử dụng thành dầu thành phẩm
Tác giả: Chương, Nguyễn Văn
Từ khoá: Recycling
Waste cooking oil
Năm xuất bản: 17-Jun-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 030
Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến từng công đoạn trong quy trình tinh luyện dầu như nhiệt độ, thể tích NaOH, thời gian khuấy trộn, lượng nước muối và hiệu suất thu hồi dầu sau tái chế. Ngoài ra, khảo sát sự tác động của butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene(BHT), tert-butylhydroquinone(TBHQ ) và hỗn hợp của chúng đến khả năng bảo quản dầu ở trong phòng thí nghiệm.
Mô tả: Thông tin khoa học số 030
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/990
Appears in Collections:TTKH số 021 - 030

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Chuong.pdf207,34 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.