Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/992
Nhan đề: Vấn đề đào tạo giáo viên âm nhạc ở trường Tiểu học ở tỉnh An Giang
Tác giả: Lộc, Trần Đình
Từ khoá: Giáo dục
Năm xuất bản: 18-Jun-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 031
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về thực trạng đào tạo giáo viên âm nhạc cho các trường tiểu học trong địa bàn tỉnh An Giang và đề xuất các giải pháp
Mô tả: Thông tin khoa học số 031
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/992
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Dinh Loc.pdf130,82 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.