Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/994
Nhan đề: Ảnh hưởng môi trường do thức ăn từ các hệ thống nuôi thủy sản trên sông Mêkong tại tỉnh An Giang, Việt Nam
Tác giả: Đa, Châu Thi
Từ khoá: Intensive aquaculture system
Environmental impacts
Năm xuất bản: 17-Jun-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 031
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện tại xã Mỹ Hòa Hưng, Tp. Long Xuyên tỉnh An Giang, Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Thời gian nghiên cứu từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 12 năm 2006 để đánh giá ảnh hưởng môi trường từ thức ăn trong các hệ thống nuôi thủy sản công nghiệp (thâm canh) trên bè, ao và đăng quầng đối với hai loài cá có giá trị kinh tế lớn như: cá Tra (Pangasius Hypopthalamus), cá Chim Trắng (Colossoma macropomum). Mục đích là nghiên cứu những tác động môi trường từ những thức ăn đã và đang sử dụng trong các hệ thống thủy sản công nghiệp gây ô nhiễm nước. Nghiên cứu này đã thực hiện bằng một cuộc phỏng vấn trên 20 nông hộ nuôi cá Tra bè, 18 nông hộ nuôi cá Tra ao, 20 nông hộ nuôi cá Tra đăng quầng và 15 nông hộ nuôi cá Chim Trắng bè về đặc điểm kỹ thuật nuôi và kinh tế- xã hội; phân tich chất lượng nước ở các tháng trong mùa lũ và cuối cùng là đánh giá và so sánh hiệu quả của thức ăn sử dụng trong các hệ thống nuôi thuỷ sản. Kết quả khảo sát về đặc điểm kỹ thuật nuôi cho thấy tất cả người nuôi cá tại tỉnh An Giang đã phát triển và hoạt động nghề nuôi cá bằng những kinh nghiệm đã tích lũy được của chính mình. Mật độ cá thả nuôi quá cao 80 – 105 con/m2 so với khuyến cáo mật độ cá thả tối ưu là 30 – 60 con/m2. Có ba loại thức ăn phổ biến đã sử dụng sử dụng cho cá Tra (Pangasius Hypopthalamus) như là thức ăn tự chế (homemade feed) và thức ăn công nghiệp (pellet feed) trong những hệ thống nuôi bè và đăng quầng, thức ăn tươi tự chế từ xác cá Tra (Pangasius waste feed) sử dụng cho cá Chim Trắng (Colossoma macropomum) trong hệ thống nuôi bè. Thức ăn viên mang lại nhiều hiệu quả và lợi nhuận kinh tế tương đối ổn định, ít ô nhiễm môi trường nước, làm tăng chất lượng sản phẩm cá thu hoạch và làm giảm nguồn đánh bắt cá tạp từ tự nhiên, hàm lượng dinh dưỡng ổn định hơn so với thức ăn tự chế và thức ăn tươi tự chế từ xác cá Tra rất nhiều. Trong ba hệ nuôi, hệ thống nuôi đăng quầng có nhiều hiệu quả và lợi nhuận kinh tế cao hơn so với các hệ thống nuôi bè và ao bởi vì hệ thống này được nuôi tách biệt xa các hệ thống nuôi khác và ít bị tác động bởi ô nhiễm môi trường nước. Nơi xây dụng hệ thống nuôi đăng quầng chủ yếu là bãi bồi với sự trao đổi nước tốt cho nên ít bị tác động bởi lan truyền mầm bệnh từ các hệ thống khác. Kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước sông vẫn nằm trong hạn cho phép nuôi cá. Hàm lượng nitrogen and phosphorus của tháng 10 thấp nhất bởi vì thời điểm này là đỉnh lũ. Nghiên cứu này cho thấy bất lợi cho cá nuôi không đáng kể trong mùa lũ.
Mô tả: Thông tin khoa học số 031
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/994
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chau Thi Da.pdf257,44 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.