Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/995
Nhan đề: Đổi mới các phương pháp dạy học như thế nào
Tác giả: Thạnh, Trần Văn
Từ khoá: Phương pháp dạy học
Năm xuất bản: 18-Jun-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 031
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số phương pháp dạy học hiệu quả phát huy tính chủ động của người học.
Mô tả: Thông tin khoa học số 031
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/995
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Van Thanh-Doi moi phuong phap.pdf163,93 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.