Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/997
Nhan đề: Ảnh hưởng của tỉ lệ rau muống (ipomoea aquatica), bình linh (leucaena leucocephala), mai dương (mimosa pigra) và thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần đến mức ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa, môi trường dạ cỏ và tăng trọng của dê thịt
Tác giả: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Mimosa pigra
Leucaena leucocephala
Năm xuất bản: 18-Jun-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 031
Tóm tắt: Thí nghiệm được tiến hành tại trường đại học An Giang từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2006 để xác định ảnh hưởng của cây họ đậu thân bụi Mai dương, Bình linh và thức ăn hỗn hợp trên khả năng ăn vào và khả năng tiêu hoá của dê thịt. Thí nghiệm sử dụng 4 dê đực trong một bố trí hình vuông latin của bốn nghiệm thức với bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn 15 ngày. Trong mỗi giai đoạn, mỗi dê bố trí một khẩu phần thí nghiệm khác nhau. Khẩu phần đối chứng sử dụng hoàn toàn là rau muống; trong khẩu phần 2, 3 và 4, 30% vật chất khô của rau muống được thay thế bằng cây Mai dương, cây Bình linh và thức ăn hỗn hợp. Khả năng tiêu hoá các dưỡng chất khá tốt biến động từ 78,73% đến 87,29%. Thí nghiệm thứ 2 là một bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, 4 lần lập lại và mỗi dê là một đơn vị thí nghiệm. Tăng trọng bình quân của các dê cho ăn bình linh, mai dương và thức ăn hỗn hợp là 70,73g; 74,09g và 86,89 g/ngày, tương ứng.
Mô tả: Thông tin khoa học số 031
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/997
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu Hong.pdf206,27 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.