Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/998
Nhan đề: Thơ xuân của một số cây bút viết về làng quê trong phong trào thơ mới 1932 - 1945
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Thơ xuân
Văn học
Năm xuất bản: 17-Jun-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 031
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số bài thơ xuân của các tác giả nổi tiếng trong phong trào thơ mới 1930 - 1945.
Mô tả: Thông tin khoa học số 031
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/998
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo Thi Hy-tho xuan.pdf167,48 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.